Roller i Styret

Om rollene i Styret

Styret den 25. Nov 2020

Vedtektenes bestemmelser for Styret

I vedtektentenes §8.2, står følgenede. Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
 • Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
 • Forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi
 • Etter behov, oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver
 • Etter beste evne, søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter
 • Representere foreningen utad

Roller

Styreleder

 • Lede styremøtene
 • Skal ha oversikt over styrets arbeid, koordinere det, og fordele oppgaver
 • Har ansvar for referater fra møtene
 • Har ansvar for at det blir innkalt og avholdt styremøter
 • Har ansvar for at det blir avholdt årsmøte hvert år
 • Har ansvar for at informasjonen på websiden er oppdatert

Nestleder

 • Bistår leder på styremøtene
 • Leder styremøter om leder er forhindret fra å komme
 • Har medansvar for koordinering av prosjekter med styret
 • Har ansvar for brøyteavtaler og brøyting

Kasserer

 • Har ansvar for foreningens inn- og utbetalinger og bokføring
 • Har ansvar for kontakt med banker, skattemyndigheter og andre myndigheter
 • Har ansvar for at foreningens økonomi og andre økonomiske spørsmål håndteres riktig og sammenfaller med myndighetenes krav, årsmøtes beslutning og god skikk. Lager budsjett og sørger for revisjon/kontroll.
 • Har ansvar for medlemsregister og for å minne medlemmer om innbetaling av kontigent.

Styremedlemmer

 • Bistår styret
 • Kan påta seg ulike oppgaver og har da ansvar for at de blir gjennomført
 • Deltar på styremøtene med stemmerett

Varamedlemmer

 • Er oppdatert på det som foregår i styret
 • Kan påta seg ulike oppgaver og har da ansvar for at de blir gjennomført
 • Har adgang til å delta på styremøter for å holde seg orientert og for å si sin mening
 • Deltar på styremøtet med stemmerett når noen av medlemmene er forhindret i å komme