Bussholdeplass ved Prestenga

Oppdatering fra Røyken Kommune

Styret den 22. Nov 2017

Styret har vært i kontakt med Prestenga Utvikling, Kommunen og Statens Vegvesen (sistnevnte siden 2014) for å avklare forhold rundt byggesaken og bussholdeplassen.

Bussholdeplassen er fortsatt ikke kommet på plass og Styret har forsøkt å få avklart hvilken fremdriftsplaner finnes. Styret ønsker en løsning som gir bedre sikkerhet for fotgjengere og trafikanter.

I dag svarte Røyken Kommune følgende:

I forbindelse med utbygging i området skal det opparbeides gang- og sykkelvei langs eiendommen, samt busslomme, gangfelt og belysning i henhold til reguleringsplanen. Utbygger har nå fått pålegg om å ferdigstille disse arbeidene, herunder bussholdeplassen, innen 15. juli 2018. Fristen er satt med tanke på at det skal være mulig å ferdigstille arbeidene. Dersom pålegget ikke overholdes, blir utbygger ilagt en dagsmulkt på 1000 kroner dagen. Innbyggere og andre kan få innsyn i dokumenter i saken via siden «Saksinnsyn» på Røyken kommunes nettside: https://innsyn.royken.kommune.no/postjournal

Styret er bekymret for at tiltaket likevel ikke blir gjennomført innenfor tidsfristen. Vi er i løpende kontakt med Kommunen og lokalpolitikere for å oppfordre til alternative løsninger.