Informasjon om Brøyting 2017/18

Informasjon om brøyting som flere har etterspurt.

Styret den 17. Jan 2018

Det er mange som henvender seg til Styret og ønsker informasjon om hvordan brøytingen foregår.

Hvem brøyter?

Hagen Maskin brøyter i 2017-18 og er en lokal aktør med flere oppdrag i nærheten, akseptabel pris og gode referanser. Befaring er avholdt, men det kan selvsagt komme mindre oppstartsproblemer. Beboere bes ta kontakt med Styret slik at vi kan gjøre justeringer i samråd med brøyteren.

Når brøytes det?

Avtalen er den samme som i tidligere år. Brøyteren har ansvar for å planlegge gjennomføring av alle oppdrag, for å levere mest mulig effektiv tjeneste for alle oppdragsgivere.

 • Det brøytes ved behov etter endt snøfall
 • Strøs når det er nødvendig
 • Brøytekanter etter Kommunens/fylkets brøytere ryddes ikke særskilt
 • Ved vedvarende snøfall blir det tilstrebet kontinuerlig brøyting, men ved store snøfall må forsinkelser tåles

Områdene hvor brøyteren har oppdrag knyttes sammen i en “brøyterode”. Brøyteren kjører roden sammenhengende.

Hvor brøytes det?

Det felles veinettet i Prestenga Vel skal brøytes frem til tomtegrensene. For sesongen 2017-18, ble den nye delen av Prestengfaret frem til parkeringsplassene lagt til. Alle beboere får en mest mulig lik tjeneste.

Private avtaler

Brøyteren ønsker ikke private avtaler om å brøyte gårdsplasser, selv mot vederlag. Slike avtaler forsinker kjøringen av roden. Beboere som tidligere har hatt avtaler om brøyting inne på sine private tomter, kan ikke regne med at disse videreføres fra år til år.

Mangel på snødeponier

Velet har få om noen snødeponier. Snøen brøytes inntil veiskuldre og plasseres i hauger der hvor det er ledig plass. Snø kan noen ganger havne inne på private områder. Når det brøytes forbi private oppkjørsler, gangstier og poststativer kan brøytekanter forekomme. I disse tilfellene er beboerne nødt til å måke selv.

Store eller kontinuerlige snøfall

Ved store snøfall eller væromslag, har ikke brøyteren kapasitet til å være alle steder samtidig. Det tar lengre tid for brøyteren å kjøre hele roden. Deler av roden er prioritert høyere enn adkomstvei til bolig, f.eks gangstier eller der hvor det går kollektivtrafikk.

Styret kan desverre ikke kreve at brøyteren hopper over deler av brøyteroden for å ta veiene våre først. Egeninnsats fra beboere vil da kreves dersom man ikke kan vente på brøyteren.

Glatte bakker

Det strøs av brøyteren ved behov. Grusen sklir nedover bakkene eller blir borte av bilhjul som spinner. Styret oppfordrer alle som spinner unødvendig etter at man har kommet opp bakken om å slutte med dette. Veiene blir glatte for alle som ferdes og strøingen koster Velet mye penger.

Det er plassert strøkasser rundt omkring i Velet som fylles ved starten av sesongen og underveis, som beboere skal benytte. Kontakt Styret dersom ekstra strøing må avtales.

Busker, trær og gjerder

Brøyteren er pliktig til å vise forsiktighet, men ikke ansvarlig for skader på busker, trær og gjerder som følge av snøryddingen. Det er viktig å beskjære grener og busker som stikker ut i veien, slik at skader forebygges og snø fra høye grener ikke faller på veien. Tomtegrensene er som regel 1 meter fra veien.

Flytt bilen

Biler som er parkert langs veien, delvis inne på private oppkjørsler/delvis på veien, osv skaper utfordringer for brøytingen. Det blir umulig å brøyte veien i hele bredden, og bilene risikerer å bli “brøytet inne”.

Forsvarlig kjøring

Veiene i velet blir smalere om vinteren, mindre oversiktlig og glatte. Det er færre passeringsmuligheter der hvor veien blir smalere. Husk at det tar lengre tid å stoppe bilen trygt og er vanskeligere å styre på vinterveier.

Styret minner om at i Prestenga Vel går det mange skolebarn, småbarnsforeldre, unge og gamle. Ikke tving fotgjengere ut i snøen, for å kjøre raskt forbi. Som bilist har man plikt til å ta hensyn og tilpasse farten etter forholdene.

Ikke kontakt brøyteren direkte

Ring eller send melding til Thomas Bjørvik Faye på tlf. 95308738. Styret følger også med på Facebook gruppen “Prestenga Vel”. Styret behandler tilbakemeldinger og har løpende kontakt med brøyter for å få løst problemene.

Gi tilbakemelding, men vis hensyn

Styret har forståelse for at beboerne blir forulempet og frustrert pga. uvær og dårlig fremkommelighet. Det hjelper lite å ringe, melde eller oppholde Styremedlemmene med kjeft og irritasjon. Påtrykket kan bli stort til tider. Brøyteren er som regel klar over behovet og på vei.

Beboerne bes ta hensyn til at Styrearbeid er frivillig og at alle medlemmer i Prestenga Vel vil kunne før eller senere bli valgt til å ta ansvar for brøytingen.

Hvordan ble brøyteren for 2017-18 valgt?

Styret er fornøyde med at vi fikk til en brøyteavtale for 2017-18. Det tok mange uker og mye tid å få dette på plass. Det var få leverandører som ønsket oppdraget. Les mer om prosessen her: https://www.prestengavel.no/post/ny-broyter-2017/

Hvem tilbyr brøytetjenester?

Det er et begrenset antall leverandører av brøytetjenester og stor etterspørsel.

 • Brøyting utføres av lokale maskinentreprenører som har avtaler med mange oppdragsgivere
 • Aktørene trenger tilstrekkelig mange avtaler for at det skal lønne seg økonomisk
 • Aktørene kan ikke ta flere oppdrag enn at brøytingen praktisk lar seg gjennomføre
 • Brøyteren foretrekker avtaler med flere nærliggende områder, slik at kjøringen blir effektivt

Styret er derfor avhengig av å finne en leverandør som:

 • Ønsker ett oppdrag for oss og har kapasitet
 • Kan tilby en pris som gir beboerne verdi for pengene
 • Har andre oppdrag i nærheten og best mulig responstid

Markedet oppleves noe dynamisk ved at leverandørene kommer og går, nye avtaler blir inngått og områder endret. Avtaler fra tidligere år kan ikke alltids fornyes, dersom brøyteren finner andre oppdragsgivere.

På Årsmøtene pleier Styret å oppfordre beboerne til å foreslå aktuelle leverandører som de måtte kjenne til, slik at Styret har oversikt over mulige brøytere. Som forholdsvis liten kunde må Prestenga Vel tilpasse seg markedsforholdene.

Strengere krav til brøyteren?

De siste sesongene har det vært utfordrende nok å få tak i noen som ønsker å brøyte hos oss. Brøyteavtalen som er uendret fra tidligere år, inneholder derfor ikke betingelser om at:

 • veien skal være ferdig brøytet til et bestemt tidspunkt på morningen
 • brøyteren er på 24x7 tilkallingsvakt med avtalt responstid
 • at Prestenga Vel skal prioriteres høyere enn andre områder

Hvem har brøytet tidligere?

Følgende aktører har brøytet tidligere og årsakene til at avtalene ikke har blitt fornyet er sammensatte, men i hovedsak ønsker brøyterne selv ikke å fortsette.

 • 2016-17 Martin Bøe (Heggedal)
 • 2015-16 Bjørn Martin Ølstad (Slemmestad)
 • 2014-15 Gunnar Rese (Spikkestad)
 • 2009-14 Kjetil Ore (Slemmestad)

I enkelte tilfeller får Styret beskjed 1 til 1,5 måneder før snøen kommer at leverandøren ikke vil fornye avtalen, noe som gjør jobben for styret veldig vanskelig.

Fordi Velet har måttet bytte brøyter flere ganger de siste årene, har det tatt tid å få brøytingen til å gå rutinemessig for hver sesong. Styret håper på en flerårig samarbeid med årets brøyter.

Hva koster brøytingen?

Vintervedlikehold er Velets største faste utgiftspost og vi budsjetterer med cirka 75 000,- i året for brøyting og strøing. Vi har fastprisavtale hvor risikoen for at vinteren blir snøfylt ligger hos leverandøren.

Hva med de offentlige veiene?

Prestenga grenser mot offentlig gangveier som brøytes av Kommunen. Brøyting av kommunale gangveier prioriteres høyere enn adkommstvei til bolig. Dette er slik at beboerne i Slemmestad kan komme seg frem til kollektivholdeplassene til fots.

Det hender at Kommunens brøyter tar gangstiene inntil Prestenga Vel og kjører gjennom Velet uten å brøyte hos oss. Viva IKS og deres underleverandører brøyter for Røyken Kommune. (http://www.viva-iks.no/vei/vedlikehold-av-kommunale-veier-om-vinteren/ ) og prioriterer:

 1. Kommunale veier med kollektivtrafikk og bakker
 2. Gangstier og sykkelveier
 3. Adkomst til viktige fasiliteter - legevakt, sykehus, brannstasjon, skoler, osv
 4. Øvrige Kommunale veier
 5. Adkomstveier til bolig

Hovedveinettet er delt i forskjellige vinterdriftsklasser og det er Statens Vegvesen som har har ansvar for disse. Slemmestadveien har Vinterdriftsklasse DkB(lav), brøytes 2 timer etter snøfall og saltes preventativt. (https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/Drift+og+vedlikehold/Vinterdrift)

Kommunal overtagelse?

Kommunen har ingen umiddelbare planer eller mål om å ta over driften av de mange private veier i Slemmestad. Det er stort sett de samme lokale maskinentreprenører som brøyter (som underleverandører) for Kommunen som Velet henvender seg til.

Styrets ummiddelbare fokus er å få brøytet best mulig, samt gjennomføre nødvendig vedlikehold på sommeren. Styret har løpende kontakt med kommunen og informerer beboerne dersom situasjonen endrer seg.